"Nigdy nie należy słuchać kwiatów.
                             Wystarczy na nie patrzeć i je wąchać.
                             Moja róża rozsiewała woń na całą planetę"

                                      Mały Książe Antoine de Saint-Exupery

Menu

Strona główna
Kursy Aromaterapii
Aktualności
Konkurs Naukowy
O nas
Nasza historia
Dołącz do nas
Nasze czasopismo
Nasza strona aromaterapia.pl
Klauzula RODO
Kontakt


Klauzula informacyjna w sprawie danych osobowych

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem jest Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne (dalej „PTA”) z siedzibą w […], przy ul. […].

Z kim może się Pani/Pan skontaktować w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych przez PTA?
Jeśli ma Pani/Pan pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez PTA, może się Pani/Pan skontaktować z PTA, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: PTA, [adres], do wiadomości: [osoba kontaktowa].

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PTA?
PTA może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 1. przygotowania do zawarcia umowy z Panią/Panem lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, lub który jest Pani/Pana pracodawcą;
 2. w razie, gdyby umowa została zawarta, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
  1. wykonania umowy;
  2. dokonania rozliczeń z właściwymi organami;
  3. archiwizacji dokumentów w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności przez przepisy ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości;
 3. prowadzenia wobec Pani/Pana działań marketingowych;
 4. wewnętrznych celów administracyjnych PTA, takich jak archiwizacja, analizy statystyczne, audyt;
 5. dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Dlaczego PTA może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
PTA może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PTA, którym jest:
 1. podejmowanie działań przed zawarciem umowy Panię/Panem, z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, lub który jest Pani/Pana pracodawcą;
 2. prowadzenie marketingu bezpośredniego;
 3. dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń;
 4. przeprowadzanie analiz statystycznych;
 5. wewnętrzna archiwizacja;
 6. przeprowadzanie audytów.

Czy musi Pani/Pan podać PTA swoje dane osobowe?
Informujemy, iż podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie wskazujemy, że podanie danych jest niezbędne dla negocjacji, zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy, uwzględniając konieczność dokonania odpowiednich rozliczeń na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa. W sytuacji, w której nie poda Pani/Pan PTA danych osobowych, zawarcie i wykonanie umowy będzie niemożliwe bądź bardzo utrudnione. Dotyczy to podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). W pozostałym zakresie może Pani/Pan podać dane osobowe dobrowolnie (np. zajmowane stanowiska, pełnione funkcje, miejsce zatrudnienia), korzystając z uprawnień wskazanych w niniejszej informacji.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec PTA w zakresie przetwarzanych danych?
Wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PTA może Pani/Pan żądać od PTA:
 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przeniesienia danych.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PTA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?
Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
 1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu PTA udostępnia Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane mogą być udostępniane:
 1. podmiotom świadczącym na rzecz PTA usługi księgowe;
 2. podmiotom świadczącym na rzecz PTA usługi informatyczne;

PTA może także udostępnić Pani/Pana dane osobowe właściwym organom władzy publicznej na potrzeby dokonania stosownych rozliczeń, a także w innych przypadkach, w których PTA byłaby do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na cele audytu, mogą one zostać udostępnione zewnętrznemu audytorowi zaangażowanemu przez PTA.

Jak długo PTA przechowuje Pani/Pana dane osobowe?
W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu negocjacji, zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy, w przypadku, w którym umowa nie zostanie zawarta, dane będą przechowywane do momentu, w którym wiadomym będzie, iż do zawarcia umowy nie dojdzie. W razie zawarcia umowy, dane będą przetwarzane przez PTA co do zasady przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej zakończeniu – przez okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń z nią związanych (tj. przez okres przedawnienia roszczeń – 6 lat). W razie powstania roszczeń, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania postępowania sądowego uwzględniając okres egzekucji wyroku.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na cele: rozliczeń podatkowych i księgowych – przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe;

 1. analiz statystycznych – przechowywane będą nie dłużej niż 5 lat;
 2. wewnętrznej archiwizacji - przechowywane będą nie dłużej niż 5 lat;
 3. audytu – przechowywane będą nie dłużej niż 5 lat.

Informujemy, iż Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane przez PTA do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone